f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony POKL 2007-2013 - Fundusze unijne - Fundusze - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

POKL 2007-2013

 
- pokl.jpg

 • Projekt „Równe szanse - programy rozwojowe Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich i Zespołu Szkół w Maliniu”.

Projekt  realizowany w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 • Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 194 028,20 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 170 348,06 PLN
 • Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkach Niźińskich oraz Zespołu Szkół w Maliniu, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, a także objęcie pomocą pedagogiczną poprzez zatrudnienie pedagoga. Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, laptopy, projektory oraz tablety).

Projekt docelowo obejmie swoim zasięgiem 72 uczniów.


 

 • Projekt „Dajmy szansę najmłodszym – utworzenie dodatkowej grupy dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym”.

Projekt realizowany w ramach priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 • Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 295 063,72 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 250 804,16  PLN
 • Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Tuszów Narodowy,  poprzez rozszerzenie działalności Punktu Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym.

Projekt został przygotowany  i złożony przez Gminę Tuszów Narodowy, natomiast realizatorem  projektu jest Szkoła Podstawowa im. W.E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem. W ramach projektu poszerzono ofertę edukacyjną Punktu Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym, poprzez utworzenie dodatkowej – młodszej grupy dzieci. Dodatkowo projekt przewiduje organizacje zajęć  rytmiczno - tanecznych, logopedycznych, językowych, oraz z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.


 

 • Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy”.


Projekt  realizowany w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 • Okres realizacji projektu od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 155 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 155 000,00 PLN
 • Celem projektu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I-III Szkól Podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy, poprzez realizację dodatkowych zajęć logopedycznych, z zakresu doskonalenia czytania i pisania, trudności matematycznych oraz uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.

Projekt w ciągu 2 lat docelowo obejmie swoim zasięgiem 175 dzieci z klasa I-III.
 


 

 • Projekt „Równy start – poszerzenie oferty edukacji oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Tuszów Narodowy”.

Projekt realizowany w ramach priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 • Okres realizacji projektu od 1 lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 688 350,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 678 000,00 PLN
 • Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Tuszów Narodowy,  poprzez rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej, promocję edukacji przedszkolnej w środowisku wiejskim oraz edukację rodziców poprzez zdobycie nowych umiejętności wychowawczych.
Projekt został przygotowany  i złożony przez Gminę Tuszów Narodowy, natomiast realizatorem  projektu jest Szkoła Podstawowa w Maliniu oraz wyłonione w konkursie Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze „OJCOWIZNA” w Tuszowie Narodowym.W ramach projektu powstało pełnowymiarowe Przedszkole w Ławnicy oraz poszerzono ofertę edukacyjną Punktu Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym. Projekt przewiduje organizacje zajęć z rytmiki, „Zabawy z językiem angielskim” oraz specjalne warsztaty edukacyjne dla rodziców.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, projekt w ciągu 3 lat realizacji obejmie swoim zasięgiem minimum 60 dzieci w wieku 3-5 lat.

 


 

 • Projekt „Przedszkola czas zacząć" - utworzenie punktu przedszkolnego w Sarnowie” 

Projekt realizowany w ramach priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 • Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 249 403,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 245 637,01 PLN
 • Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Tuszów Nar., zaś celem szczegółowym który wynika wprost z celu ogólnego będzie - zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz promocja edukacji przedszkolnej wśród mieszkańców.

 

Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Czajkowej. W ramach projektu edukacją przedszkolną zostanie objętych 14 dzieci w każdym roku co oznacza, że projekt  w ciągu  3 lat realizacji  obejmie m.in. liczbę 22 dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zakłada wszechstronny kompleksowy program edukacyjny wraz z zajęciami z j. angielskiego, zajęciami rozwijającymi funkcje ruchowe i wzrokowe - rytmika, a także program zajęć z logopedą - ćwiczenia rozwijające funkcje językowe oraz usprawniające narządy mowy. Projekt jest odpowiedzią na mocne zaniedbanie edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Tuszów Narodowy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie sołectwa jak Czajkowa, Pluty oraz Sarnów. Dostęp do edukacji wczesnoszkolnej na wsiach jest, bez wątpienia, znacznie bardziej utrudniony niż np. w mieście, gdzie jest nieporównanie więcej przedszkoli oraz żłobków. Dowożenie dzieci z terenów wiejskich do przedszkoli znajdujących się w mieście jest znaczącym problemem dla rodziców, stąd pomysł utworzenia alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej w Sarnowie  dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Stworzenie w ramach projektu  punktu przedszkolnego w pobliżu miejsca zamieszkania bez konieczności dowożenia do odległych miejscowości, daje szansę korzystania z zajęć przedszkolnych dzieciom, które z różnych powodów (brak wolnych miejsc, zbyt duża odległość od miejsca zamieszkania czy wreszcie kosztów związanych z dojazdem) nie uczęszczają w ogóle do przedszkola. Projekt z założenia ma rozwijać u dzieci postawy i umiejętności dzięki, którym w przyszłości  poradzą sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i życiowymi.

 


 

 • Projekt „Równe szanse – organizacja punktów przedszkolnych w Gminie Tuszów Narodowy sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. W ramach projektu powstały 2 punkty przedszkolne: w Ławnicy oraz Tuszowie Narodowym, w których zastępcza edukacją przedszkolną zostało objętych 42 dzieci
w wieku 3-5 lat,  z terenu gminy Tuszów Narodowy.

 • Okres realizacji projektu od 21 lipca 2008 roku do 31 lipca 2009 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 100 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 98 500,00 PLN


Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze „OJCOWIZNA”
w Tuszowie Narodowym oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym.

 


 

 • Projekt „Czas na aktywność w Gminie Tuszów Narodowy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Program realizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym, skierowany jest do mieszkańców gminy, a jego głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa, poprzez wsparcie szkoleniowe, doradztwo zawodowe oraz trening umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu biorą udział w wybranym kursie zawodowym tj. kucharz małej gastronomii oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”. Działania podejmowane w projekcie mają na celu pogłębienie u klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) motywacji do zmian oraz zwiększenia umiejętności pozytywnego myślenia o sobie.
Projekt systemowy  realizowany  w latach 2008-2012

 • Okres realizacji projektu od 15 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 853 756,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFS: 764 217,05 PLN
 • Zasiłki z Urzędu Pracy stanowiące wkład własny: 89 538,95 PLN
 • Projekt realizowany na przestrzeni kilku już lat, obejmuje rokrocznie kontraktami socjalnymi rodziny z obszaru gminy, ponadto w zakresie projektu mieszczą się: trening kompetencji rodzicielskich i społecznych, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, wsparcie pedagogiczne w Świetlicy Socjoterapeutycznej, koszt zatrudnienia pracownika socjalnego. 

 


 

 • Technologie cyfrowe jako system owe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność ofert edukacyjnej Szkół Podkarpacia – projekt realizowany w partnerstwie

 

 •  Okres realizacji projektu od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku.
 •  Kwota dofinansowania z EFS dla Gminy Tuszów Narodowy: 86 916,00 PLN
 •  Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czajkowej oraz Zespołu Szkół w Jaślanach, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania uczniów. Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice multimedialne, laptopy, projektory oraz tablety) oraz system zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi.


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x