f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony PROW 2007-2013 - Fundusze unijne - Fundusze - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

PROW 2007-2013

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” PROJEKTY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013.

- prow.jpg

 

PROW 2007 -2013
Oś – 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 321 – podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej


 2015 R.

„Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy”

Projekt zrealizowanow ramach dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 • Inwestor:  Gmina Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  1 813 029,57 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 606 105,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  1 206 924,57 PLN
 • Okres realizacji projektu – od 29-01-2015r. do 30-06-2015r.

W ramach zadania wykonano następujące elementy (zakresy):

 • Rozbudowano nowe  sieci wodociągowe w gminie Tuszów Narodowy o łącznej długości 4,374 km:

- Sieć wodociągowa Malinie II - długość 413 mb,

- Sieć wodociągowa Malinie V – długość 360 mb,

- Sieć wodociągowa Babicha – długość 377 mb,

- Sieć wodociągowa Jaślany Bugaj – długość 141mb,

- Sieć wodociągowa Czajkowa Dwór – długość 339 mb,

- Sieć wodociągowa Jaślany Koniec –  długość 114mb,

- Sieć wodociągowa Pluty – długość 400 mb,

- Sieć wodociągowa Jaślany - Padew Narodowa – długość 2230 mb – połączenie  zasilania wody z wodociągiem gm. Padew Narodowa - wpięcie do stacji zaworowej gminnej sieci wodociągowej w msc. Padew Narodowa - dodatkowe zasilanie awaryjne z ujęcia gminnego w gm. Padew Narodowa   

 • Budowa kompaktowych obudów studziennych dla studni S-1b i S-2a wraz z uzbrojeniem studni Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Jaślany - sieci wodociągowe, kable energetyczne zasilające, i sterownicze oraz ogrodzenie w Jaślanach - tzw. 2 nowe studnie bisowe,
 • Budowa pompowni wody (kontener naziemny, zbiornik wyrównawczy) wraz
  z niezbędną  infrastrukturą techniczną w msc. Grochowe II, której zadaniem jest podnoszenie ciśnienia wody w końcowym odcinku sieci (Grochowe II)
 • Budowa pompowni wody (kontener naziemny, zbiornik wyrównawczy) wraz
  z niezbędną  infrastrukturą techniczną w msc. Ławnica – której celem jest wzrost ciśnienia wody na zakończeniu sieci wodociągowej w miejscowości Ławnica
 • Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej PVC - 200 w msc. Malinie, gm. Tuszów Narodowy o długości - 177,5 mb,
 • Wymiana sieci wodociągowych w gminie Tuszów Narodowy, o łącznej długości
  3,244 km w tym:

- Wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Dębiaki – dł. 1278,00 mb

- Wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Sarnów – dł. 107,40 mb

- Wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Pluty – dł. 670,70 mb

- Wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Czajkowa – dł. 410,60mb

- Wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Józefów – dł. 777,90 mb

Całkowity koszt zadania, łącznie z opracowaniem niezbędnych map do celów projektowych, dokumentacji technicznej, hydrogeologicznej zamknął się kwotą  1.813.029,57 PLN. Wykonana inwestycja pozwoli zwiększyć ciśnienie wody  w sieci przesyłowej oraz poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gm. Tuszów Narodowy  w wodę, szczególnie w okresach letnich, w czasie niedoborów wody.

Inwestycja była częścią dużego  projektu infrastrukturalnego, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”


 2014 R.

„Rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w miejscowości Jaślany”

Projekt zrealizowanow ramach dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 • Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach
 • Wartość inwestycji –  1 219 238,81 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 744 960,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  474 328,81 PLN
 • Okres realizacji projektu – od 27-02-2014r. do 30-09-2014r.

Celem inwestycji była poprawa warunków życia mieszkańców  gm. Tuszów Narodowy poprzez  modernizację infrastruktury technicznej Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach, co wpływa na polepszenie jakości wody i zwiększenie zasobów wody pitnej dla ludności. Zakres  zrealizowanych i wykonanych w ramach operacji prac  obejmował: wybudowanie 2 nowych zbiorników na wodę uzdatnioną V=150m3 (o łącznej pojemności 300 m3), zakup 2 agregatów prądotwórczych, zakup i montaż nowych pomp w studniach głębinowych, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych - automatyka, wraz z technologią uzdatniania wody oraz wymianę złóż filtracyjnych. Zakres projektu obejmował również opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wraz z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi odbioru  i wykonania Robót (SST) oraz dokumentacji kosztorysowej.

Inwestycja umożliwiła osiągnąć cel  główny  projektu jakim było zapewnienie mieszkańcom Gminy Tuszów Narodowy, i innym użytkownikom   przebywającym  na tym terenie, za pośrednictwem gminnych sieci wodociągowej, dostaw wody w ilości i jakości, odpowiadającym  najwyższym normom sanitarnym, w tym  szczególnie dla celów spożywczych. Wykonanie inwestycji pozwoliło wyeliminować dotkliwe przerwy w dostawie wody w miesiącach letnich  - dzięki zwiększeniu rezerw uzdatnionej wody do 600 m3  oraz zakupie 2  nowych agregatów prądotwórczych. Dlatego możliwe stało się  dostarczanie bez ograniczeń za pomocą urządzeń przesyłowych, pożądanej przez mieszkańców, i użytkowników, ilości wody o odpowiednim standardzie.


 2013 R.

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości 
Tuszów Narodowy – Etap I”

Projekt zrealizowanow ramach dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 • Inwestor:  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  2 524 083,77 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 1 540 005,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  984 078,77 PLN
 • okres realizacji projektu – od 28-02-2013r. do 31-10-2013r.

Celem inwestycji była poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości Tuszów Narodowy, poprzez budowę sieciowej kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków dla zlewni w miejscowości Tuszów Narodowy. Dzięki zrealizowaniu w/w działań możliwe było uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Tuszowa Narodowego, a odprowadzanie ścieków odbywa się obecnie w sposób zorganizowany, nieuciążliwy dla środowiska.

Projekt obejmował budowę kanalizacji z przyłączami do poszczególnych budynków. W wyniku podjętych działań wykonano 2 914 mb rurociągów podciśnieniowych, 1 035 mb rurociągów tłocznych, 894 mb sieci grawitacyjnej, a także 27 studzienek zbiorczo-zaworowych. Istotnym element ww. inwestycji była budowa Stacji podciśnieniowej SP 1 zlokalizowanej w miejscowości Tuszów Narodowy. Składa się ona z: zbiornika podciśnieniowego, budynku aparatury próżniowej, filtra powietrza odlotowego i komory zasuw.

Zakończenie prac ujętych w projekcie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w obrębie jego oddziaływania.

Korzyści społeczne zadania:
- podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców Tuszowa Narodowego,
- poprawa jakości wody pitnej,
- poprawa warunków sanitarnych, poprzez likwidację uciążliwych zapachów, powstających przy odprowadzaniu ścieków do rowów, czy szamb.

Korzyści ekonomiczne zadania:
- zmniejszenie strat w środowisku oraz strat wody dostarczanej odbiorcom,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

Korzyści środowiskowe zadania
- zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.


PROW 2007 -2013
Inwestycja zrealizowana w ramach programu wspólnotowego LEADER+
oś 4 – LEADER,działanie 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- prow2.jpg

 


2014 R.

„Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Sportowego”

Projekt zrealizowanow ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 431 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 • Inwestor:  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Inwestor  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  465 775,77PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 203 500,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  262 275,77 PLN
 • okres realizacji projektu – od 22-04-2014r. do 31-10-2014r.

Zakres  zrealizowanych i wykonanych w ramach operacji prac:

w ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 22 x 44 m (piłka siatkowa, ręczna, koszykowa, nożna) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (EPDM - ESBR) wraz z bieżnią trzy torową i urządzeniami do rehabilitacji: 1. Wyciskanie siedząc 2. Wyciąg górny 3. Wahadło 4. Prasa nożna 5. Poręcze 6. Narciarz 7. Wioślarz 8. Steper.

Przeprowadzenie ww. działań stanowiło niejako odpowiedź na potrzeby zgłaszane od dawna przez mieszkańców centrum gminy Tuszów Narodowy. Dzięki wykonaniu inwestycji  powstała nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna -  miejsce do organizacji różnorakich spotkań, zawodów i imprez szczególnie tych
o charakterze sportowym.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego jakim była budowa CRRS w Tuszowie Narodowym pozwoliła osiągnąć cel główny jakim była poprawa  jakości życia mieszkańców miejscowości Tuszów Narodowy, w zakresie sportu i rekreacji poprzez zwiększenie dostępności do urządzeń  rekreacyjno - sportowych.

Centrum Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – Sportowe w Tuszowie Narodowym zaprojektowano na terenie już istniejącym bez zabudowy jako nieużytek z wykorzystaniem otoczenia,  i infrastruktury budynku Urzędu Gminy Tuszów Narodowy. Centrum odpowiada na potrzeby dzieci, osób dorosłych i starszych (seniorów). Znajdujące się  na nim urządzenia rehabilitacyjno-sportowe dostosowane są do ich potrzeb.

Zaprojektowane funkcje obiektu mają na celu pomoc osobom wymagającym rehabilitacji ruchowej na terenie gminy przy utrudnionym miejscowym dostępie do tego typu urządzeń, poprawienie sprawności fizycznej osób dorosłych, poprawianie motoryki i rozwoju ogólno-fizycznego dzieci, i młodzieży oraz seniorów w gminie. 


 2015 R.

„Remont budynku Domu Strażaka
w Ławnicy, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”

Projekt zrealizowanow ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 431 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 • Inwestor:  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  106 077,87 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 65 000,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  41 077,87 PLN
 • Okres realizacji projektu – od 29-01-2015r. do 31-03-2015r.

Zakres wykonanych i zrealizowanych w ramach operacji działań obejmował: wykonanie robót remontowych budynku Domu Strażaka w Ławnicy w tym: roboty rozbiórkowe roboty murarskie i tynkarskie, wykonanie posadzek i podłoży, wymianę stolarki, roboty malarskie, wykonanie klimatyzacji oraz instalacji c.o.o. Ponadto wykonano remont instalacji elektrycznej i nową instalację oświetleniową.

Dodatkowo w ramach realizowanego zadania, funkcjonująca świetlica  została wyposażony w nowy sprzęt AGD oraz meble kuchenne. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości  Ławnica, poprzez remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka w Ławnicy, który pełni funkcję społeczno-kulturalną oraz rekreacyjną.


 2014 R.

"Remont (termomodernizacja) budynku Domu Strażaka w Grochowem I pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej"

Projekt zrealizowanow ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 w zakresie małych projektów

 • Inwestor:  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  40 200,00 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 18 500,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  21 700,00 PLN
 • Okres realizacji projektu – od 04-11-2013r. do 30-09-2014r.

Zakres wykonanych i zrealizowanych w ramach operacji działań – obejmował remont budynku poprzez częściową termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm oraz wykonanie nowej elewacji, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - budynku OSP w Grochowem I, w którym funkcjonuje świetlica wiejska, w tym również wykonanie parapetów zewnętrznych  z blachy powlekanej oraz przygotowanie i opracowanie kosztorysu inwestorskiego, a także dokumentacji technicznej.


2013 R.

„Remont Domu Ludowego w Czajkowej”

Projekt zrealizowanow ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanegoz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 431 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 • Inwestor:  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość inwestycji –  140 576,90 PLN
 • Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 92 920,00 PLN
 • Środki budżetu gminy –  47 656,90 PLN
 • Okres realizacji projektu – od 06-11-2012r. do 31-10-2013r.

Zakres zrealizowanych i wykonanych w ramach operacji prac obejmował gruntowny remont budynku Domu Ludowego w Czajkowej w szczególności: wykonanie robót rozbiórkowych w budynku, roboty montażowe połączone z remontem dachu i stropu, roboty wykończeniowe wew. i zew., wyposażenie obiektu, remont następujących instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji CO.

Przeprowadzenie ww. działań stanowiło niejako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Czajkowej. Dzięki wykonaniu remontu powstało nowoczesne miejsce do organizacji różnorakich spotkań, imprez, a także udzielania informacji o lokalnych tradycjach i obyczajach, jak i o historii samej miejscowości. W drodze przeprowadzonych prac remontowych, poddany modernizacji Dom Ludowy zyskał zrekonstruowane i odnowione pomieszczenia.

Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości  Czajkowa poprzez remont obiektu Domu Ludowego w Czajkowej pełniącego funkcję społeczno-kulturalną oraz rekreacyjną.


 2012 R.

Projekt: „Kuchnia dla pokoleń – wyposażenie zaplecza kuchennego
w świetlicy wiejskiej w Jaślanach”

 - projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Małe projekty)

    Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Jaślanach
    Wartość projektu – 18 535,57 PLN
    Kwota pomocy finansowej (EFRROW)– 12 974,90 PLN
    Okres realizacji projektu – 17.02.2011 – 30.06.2012

W ramach projektu zostało zakupione nowe wyposażenie kuchenne (sprzęt AGD, naczynia i akcesoria kuchenne), na potrzeby zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Jaślanach.

Bezpośrednim celem projektu było podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i wyposażenie w sprzęty AGD oraz naczynia kuchenne zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Jaślanach oraz stworzenie lepszych warunków do organizowania spotkań i uroczystości. Celem zaś zasadniczym poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promocję obszarów wiejskich.


 

2012 R.

Projekt: „Warsztaty kulinarne – żyj i jedz zdrowo”

– projekt zrealizowano w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów

    Beneficjent: Stowarzyszenie „Jaślany”
    Wartość projektu – 13 262,45 PLN
    Kwota pomocy finansowej (EFRROW) – 9 089,78 PLN
    Okres realizacji projektu – 10.01.2011 – 31.08.2012

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowano 6 cyklicznych warsztatów dla ok. 25-30osób obejmujących 30 godzin spotkań integracyjnych, 10 godzinne szkolenie na temat zasad zdrowego tradycyjnego żywienia oraz zaplanowano podsumowujący piknik kulinarny (festyn). Dodatkowo w ramach warsztatów odbyło się 10 godzinne szkolenie na temat zasad zdrowego żywienia, szkolenie z zakresu ochrony i promocji produktów tradycyjnych i lokalnych obejmujące: IV 2 godzinne sesje: I sesja - ochrona i promocja produktów tradycyjnych UE, system ochrony produktów regionalnych UE, Sesja II - wymagania sanitarno-higieniczne i weterynaryjne przy wytwarzaniu produktów tradycyjnych, Sesja III - jak budować rynek produktów tradycyjnych - budowa marki miejsca, jak zbudować, dobrą strategię marketingową dla produktów tradycyjnych, zadowolenie klienta i portret konsumenta, Sesja IV - procedury rejestracji i wypełniania wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Oraz punkt główny - sześć spotkań kulinarnych, każde ze spotkań po min. 5 godzin, i każde z nich poświęcone innym potrawom regionalnym i lokalnym. Ponadto zakupiono produkty spożywcze oraz niezbędne wyposażenie: stoły kuchenne w ilości 3 sztuk, krzesła 20 sztuk oraz wydrukowano materiały promocyjne (ulotki oraz plakaty).

Bezpośrednim celem projektu było zorganizowanie i realizacja warsztatów kulinarnych łączących edukację prozdrowotną, podtrzymywanie lokalnych tradycji kulinarnych z zagospodarowaniem wolnego czasu.

Celem zaś zasadniczym podniesienie jakości życia społeczności lokalnej.


 

2012 R.

Projekt: „Remont oraz modernizacja elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Sarnowie”

Projekt został zrealizowany w ramach programu wspólnotowego LEADER+ działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, przedsięwzięcie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

    Beneficjent: Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość inwestycji – 39.829,00 PLN
    Kwota pomocy finansowej (EFRROW) – 22.666,91 PLN
    Środki budżetu gminy – 17.162,09 PLN
    Okres realizacji projektu – 10.01.2011 – 27.06.2012

Zakres robót inwestycyjnych – obejmował remont oraz modernizację elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie wraz z dociepleniem, w tym również wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz przygotowanie i opracowanie kosztorysu inwestorskiego, a także dokumentacji technicznej.

Bezpośrednim celem projektu było zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, Sarnów poprzez remont oraz modernizację elewacji zewnętrznej północnej, wschodniej i południowej budynku świetlicy wiejskiej w Sarnowie.


 

 2012 R.

Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowem pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej"

Projekt został zrealizowany w ramach programu wspólnotowego LEADER+ działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi przedsięwzięcie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

    Beneficjent: Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość inwestycji – 59.938,92 PLN
    Kwota pozyskanej pomocy finansowej (EFRROW) – 25.000,00 PLN
    Środki budżetu gminy – 34.938,92 PLN
    Okres realizacji projektu – 03.08.2011 – 26.11.2012

W ramach inwestycji inwestor wykonał zagospodarowanie terenu polegające na: wybudowaniu parkingu postojowego na 7 msc. postojowych dla samochodów osobowych, stworzeniu właściwego dojazdu i położeniu nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 390 m2 placów parkingowych oraz manewrowych. Dodatkowo przebudowano przepust pod zjazdem do drogi powiatowej.

Bezpośrednim celem projektu było zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych wsi przez zagospodarowanie terenu wokół obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowem pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.


2012 R.

Projekt: „Rozbudowa i remont Domu Ludowego w Jaślanach”

Projekt został zrealizowany w ramach programu wspólnotowego LEADER+ działanie 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju tj. operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

    Beneficjent: Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość inwestycji – 448. 004,98 PLN
    Kwota pomocy finansowej (EFRROW) – 291. 385,00 PLN
    Środki budżetu gminy – 156. 619,98 PLN
    Okres realizacji projektu – 08.02.2012 – 30.11.2012

Inwestor wykonał gruntowną przebudowę i rozbudowę budynku Domu Ludowego w Jaślanach połączoną z jego generalnym remontem. Ponadto wykonano instalacje wew. (elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i C.O., przebudowano węzeł sanitarny Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nową elewację oraz docieplenie w tym również 60 m2 parkingu. W ramach realizacji inwestycji zakupiono również niezbędne wyposażenie, a więc meble, krzesła, biurka oraz szafki jak również 4 zestawy komputerowe.

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Jaślany poprzez remont i rozbudowę obiektu Domu Ludowego w Jaślanach pełniącego funkcję społeczno-kulturalną oraz rekreacyjną.


2012 R.

W ramach programu wspólnotowego LEADER+ działanie 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” Objętego PROW 2007-2013

"Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaślany"

    Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość projektu – 213 479,41 PLN
    Środki unijne (EFRROW) – 80 500,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 30.07.2010 – 14.03.2012

Zakres rzeczowy wykonanych prac budowlanych obejmował budowę nowej płyty boiska sportowego o wymiarach 105x65m wraz z bramkami, siatkami i chorągiewkami, montaż piłkochwytów oraz wykonanie fundamentów pod przyszły budynek zaplecza socjalnego, w tym wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodnego.

Cel inwestycji to poprawa życia mieszkańców miejscowości Jaślany, poprzez podniesienie jakości i dostępności obiektów sportowych oraz promocja zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.


2011 R.

„Rozbudowa i remont Klubu Sportowego Dębiaki”

    Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość projektu – 342 597,93 PLN
    Środki unijne (EFRROW)– 208 933,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 30.07.2010 – 28.10.2011

Zakres zrealizowanych i wykonanych w ramach inwestycji prac obejmował: gruntowny remont obiektu sportowego, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz: w tym rozbudowę obiektu poprzez dobudowę zaplecza szatniowego oraz węzła sanitarnego. Zakres wykonanych prac remontowo-budowlanych obejmował również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację elewacji, termomodernizację obiektu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, modernizację CO, wykonanie posadzek, w tym szpachlowanie i malowanie ścian, naprawę pokrycia dachowego, modernizację i wymianę instalacji elektrycznych, wykonanie opaski odbojowej wokół budynku oraz zjazdu w stronę drogi powiatowej. Dodatkowo w ramach realizacji etapu końcowego operacji zrealizowano dostawę wyposażenia kuchennego oraz szatniowego, ponadto wykonano oświetlenie przyległego boiska.

Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Dębiaki, poprzez remont i rozbudowę obiektu sportowego, przyczyniającego się do aktywizacji, i integracji społecznej wsi.


 

2011 R.

„Remont boiska sportowego w miejscowości Tuszów Narodowy wraz z odnowieniem
 jego zaplecza i otoczenia”

    Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość projektu – 425 016,17 PLN
    Środki unijne  (EFRROW)– 170 003,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 30.07.2010 – 29.11.2011

Zakres rzeczowy zrealizowanych i wykonanych w ramach inwestycji prac budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni płyty boiska w tym jej profilowanie, budowa parkingu na 19 msc. postojowych chodników, wykonanie trybun dla gospodarzy - 300 msc. oraz gości - 100 msc., oraz montaż ogrodzenia oraz piłkochwytów.

Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym szczególnie poprzez tworzenie szans dla rozwoju młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapewnienie możliwości do czynnego uprawiania sportu.


 

Inwestycje Zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

2010 R.

Działanie 313, 322, 323: „Odnowa i rozwój wsi”

„Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszowie Narodowym pod przyszłe potrzeby Wiejskiego Centrum Informatyczno-Kulturalnego.

    Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość projektu – 384 088,55 PLN
    Środki unijne (EFRROW)– 236 120,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 31.03.2009 – 29.10.2010

W ramach operacji (projektu) została rozbudowana i wyremontowana Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszowie Narodowym. Inwestycja stanowi podwaliny pod Utworzenie Wiejskiego Centrum – Informatyczno-Kulturalnego, które ma być miejscem rozrywki, spotkań oraz integracji społeczności lokalnej. Dzięki dofinansowaniu zmieniła się również estetyka i otoczenie zewnętrzne obiektu, powstał parking samochodowy oraz zostały zagospodarowane tereny zielone. Celem inwestycji było podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Tuszowa Narodowego poprzez rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej wraz z jej otoczeniem.


 

2010 R.

"Remont Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, etap II"

    Beneficjent Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem
    Wartość projektu – 272 873,28 PLN
    Środki unijne (EFRROW) – 167 509,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 31.03.2009 – 31.10.2010

W ramach projektu (operacji) zmodernizowano budynek Domu Kultury w Grochowem – przebudowano dach wykonano nową elewację obiektu, wybudowano parking oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, odnowiono otoczenie. Celem inwestycji było zwiększenie dostępności do usług i imprez kulturalnych świadczonych przez Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem - poprzez uwzględnienie m.in. potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie estetyki, walorów turystycznych i inwestycyjnych miejscowości.


2010 – 2011 R.

Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Malinie oraz Tuszów Narodowy etap II."

    Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
    Wartość projektu – 1 815 747,00 PLN
    Środki unijne (EFRROW) – 1 108 930,00 PLN
    Okres realizacji operacji – 14.12.2009 – 28.07.2011

Zakres rzeczowy zrealizowanych i wykonanych w ramach operacji prac obejmował: opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami, przyłączami i zasilaniem energetycznym, w miejscowości Malinie oraz Tuszów Narodowy etap II w tym: budowę kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości 9 km 448 mb, budowę 28 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz zabezpieczenie istniejących kabli - 28 mb.

Celem inwestycji była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Tuszów Narodowy w miejscowościach - Malinie, Tuszów Narodowy, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi co wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej gminy.

 

Oprac. G. Niedbała

Opublikował: Łukasz Furtek
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x